Menu
fr


Wedstrijdreglement

Deelnemen aan deze Led GU10 pack 60-colliwedstrijd op www.megaman.be/mini 'Win een Mini One Cabrio van Lightplus/ Megaman® ' houdt in dat je de onderstaande algemene voorwaarden kent en aanvaardt:

a. De organisator van deze wedstrijd is Lightplus BVBA  Centrum Zuid 3024 – 3530 Houthalen. De organisator reikt in het kader van de promotie van de Megaman® Ledlamp MM 06364 /GU10 één (1) wagen Mini One Cabrio uit aan de personen die deelnemen aan de wedstrijd door zich in te schrijven aan de hand van de ontvangen wedstrijdbon met unieke code.

b. De actie is een wedstrijd uitsluitend geldig in België van 15/07/2016 tot einde beschikbare pakketten (pack 60 GU10). Het aantal beschikbare pakketten voor de trekking is 2000 stuks.

c. De wedstrijd is toegankelijk voor iedereen die beschikt over een BTW-nummer en woonachtig is in België, behalve voor de personeelsleden en de medewerkers van Lightplus BVBA en hun familieleden.

d. Deze wedstrijd is geen kansspel in de zin van de Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.

e. Het is niet mogelijk om deel te nemen aan deze actie op enige andere manier dan degene die wordt beschreven in onderhavig reglement.

 f. De unieke code die recht geeft op deelname aan de wedstrijd zal worden overhandigd bij aankoop van 60 x GU10 lampen met code MM 06364 vanaf aankoopdatum (actiedatum) 15/07/2016.

Deze code op de deelnamebon zal steeds aangeleverd worden en vermeld worden op de leveringsbon.

g. Een unieke code mag slechts één keer gebruikt worden. Er worden geen klachten aanvaard naar aanleiding van een verkeerde codering, een reeds gebruikte code of enig ander onrechtmatig gebruik van een code. Alleen de unieke codes die bij de gerechtsdeurwaarder werden neergelegd, zijn geldig.

 h. Om geldig deel te nemen aan deze wedstrijd moet de deelnemer naar de site www.megaman.be/mini surfen, op de daarvoor gecreëerde knop drukken en de opgegeven procedure volgen. De deelnemer moet vervolgens zijn unieke code invullen, antwoorden op de hoofdvraag en op de schiftingsvraag en zijn profiel invullen. De deelnemers moeten de procedure naleven tot de bevestiging van hun deelname. De vragen zijn de volgende:

 • Hoofdvraag: Wat is de fabriekscode van de MM 06364?
 • Schiftingsvraag 1: Hoeveel dagen zullen er voorbijgaan tot de officiële trekking?
 • Schiftingsvraag 2: hoeveel correcte antwoorden op de hoofdvraag zullen wij ontvangen?

i. Een deelnemer kan zo vaak deelnemen als hij wil. Bij elke deelname moet de deelnemer een nieuwe unieke code invullen en zich registreren.

j. De winnaar is de persoon die een correct antwoord geeft op de hoofdvraag. Bovendien heeft hij/zij de schiftingsvragen juist beantwoord of benaderen zijn/haar antwoorden op de schiftingsvragen het resultaat van de schiftingsvragen het dichtst. Schiftingsvraag 1 heeft hierbij voorrang op schiftingsvraag 2. Stel dat persoon X schiftingsvraag 1 juist heeft (of het het juiste antwoord het dichtst benadert), en persoon Y schiftingsvraag 2 (bij benadering) juist heeft, dan wint persoon X. In het geval van ex aequo, is het de deelnemer die zich als eerste heeft ingeschreven op de site die tot winnaar zal worden uitgeroepen.

k. Onder deelnemer wordt verstaan elke persoon die minstens 18 jaar oud is en in België woont. De deelnemer moet op elk moment in staat zijn een bewijs van zijn identiteit en van zijn leeftijd te leveren, zodat de organisator eventuele misbruiken kan nagaan en bestraffen.

l. Deelnemers wier profiel niet volledig is, dat wil zeggen, die het antwoord op de hoofdvraag en de schiftingsvraag, hun familienaam, voornaam, adres, geboortedatum en/of e-mailadres niet hebben ingevuld, komen niet in aanmerking voor een prijs in het kader van deze wedstrijd.

m. De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gebracht.

n. In het kader van deze wedstrijd zal het volgende worden toegewezen:

o. Een wagen merk Mini One (WG11) model Cabrio, 1198cc, kleur Deep Blue met alu velgen Heli Spoke 15”, Stof Firework Carbon Black en manuele airconditioning. De wagen is niet inwisselbaar tegen geld en of goederen. Het BTW-bedrag is ten laste van de winnaar, en zal gestort worden aan Lightplus BVBA te Houthalen.

p. De winnaar aanvaardt bij overhandiging van de wagen gedurende minstens 1 jaar met het logo van Megaman® op deze wagen rond te rijden.

q. De winnaar ontvangt zijn prijs na de wedstrijd /hetzij 3 weken nadat er 2000 pakketten verkocht werden.

 r. De winnaar zal definitief tot winnaar worden uitgeroepen nadat zijn gegevens en leeftijd zijn gecontroleerd.

Algemeen

1. Deze actie staat onder controle van gerechtsdeurwaarderkantoor Kerkstoel-Princen te Hasselt, Raamstraat 12, die de hele actie superviseert. Zijn beslissingen zijn onherroepelijk en er is geen enkel beroep mogelijk.

2. Deelname aan deze actie leidt tot de volledige aanvaarding van dit reglement, inclusief latere beslissingen die de organisatoren in het geval van overmacht moeten nemen om het goede verloop van deze actie te garanderen. Lightplus BVBA / Megaman® heeft het recht om het mechanisme van deze actie tijdens de actieperiode aan te passen.

3. Lightplus BVBA, Centrum Zuid 3024, 3530 Houthalen, verwerkt de gegevens van de deelnemers conform de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens. De deelnemer heeft inzagerecht in zijn gegevens en kan, indien nodig, verzoeken deze te verbeteren of te schrappen door te schrijven naar Lightplus BVBA, Centrum Zuid 3024, 3530 Houthalen.

4. Lightplus BVBA / Megaman® kan de deelnames van een of meerdere deelnemer(s) opschorten en annuleren, in het geval van vaststelling van een verdachte handelswijze die kan zijn, zonder dat dit limitatief is: de invoering van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de verbinding van meerdere personen en van verschillende computerposten vanuit dezelfde persoon dat wil zeggen vanuit hetzelfde profiel geregistreerd in de inschrijfdatabase op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers van het organiserend bedrijf te forceren, een vermenigvuldiging van accounts enz.

5. De modaliteiten van de lamp en/of wagen kunnen op elk moment door Lightplus BVBA / Megaman® worden aangepast. Lightplus BVBA / Megaman® kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor een wijziging van de voorwaarden.

6. De prijs is niet overdraagbaar, noch verwisselbaar noch inwisselbaar tegen geld.

7. Bij schending van één van de clausules van onderhavig reglement, poging tot fraude of bedrog wordt de prijs die krachtens dit reglement was toegekend, opnieuw in de wedstrijd gebracht en kan de oorspronkelijke winnaar geen aanspraak maken op enige winst van welk type en welke aard dan ook. De organisatoren behouden zich tevens het recht voor om deelnemers die vals spelen, frauderen of het huidige reglement trachten te omzeilen, te diskwalificeren.

8. Aangezien de winnaars exclusief bepaald worden op basis van een informaticaprocedure, kunnen de organisatoren niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken van de netwerken, verliezen, vertragingen of tekortkomingen veroorzaakt door het internet of de technische dienstverleners die zorgen voor de overdracht van de gegevens en de hosting van de website.

9. Lightplus bvba / Megaman® kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 • ongevallen, laattijdige leveringen, kosten en schade, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, die het gevolg zijn van deelname aan deze actie, van de toekenning van de prijs, van de ontvangst of het gebruik van de prijs en dit ongeacht de aard ervan;
 • drukfouten of fouten op de deelnemende verpakkingen;
 • extra kosten en/of verblijfskosten of vervoerskosten – buiten de kosten waarvan in onderhavig reglement uitdrukkelijk is vermeld dat ze ten laste worden genomen door Lightplus bvba / Megaman® – en die de winnaar eventueel moet dragen in het kader van zijn/haar deelname aan de actie, de ontvangst van de prijs en het gebruik dat hij/zij ervan zal maken;

10. Deze clausule geldt niet bij een zware of opzettelijke fout van de organisatoren, hun vertegenwoordigers of mandatarissen.

11. De winnaar verklaart bereid te zijn mee te werken aan de reclamecampagnes en de promoties waarmee de toewijzing en de uitreiking van deze prijs gepaard zullen gaan. Hij aanvaardt dat zijn foto kan worden gebruikt voor alle publicitaire en promotionele doeleinden van en voor Lightplus bvba / Megaman® ongeacht het medium en zonder enige vergoeding.

12. Er wordt niet gecorrespondeerd (brief, e-mail en/of telefoongesprek) over dit reglement, de organisatie of het resultaat van de wedstrijd. Alle aanvullende mededelingen of publicaties over de wedstrijd worden beschouwd als punten van dit reglement.

13. Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit deze actie of die er betrekking op hebben en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Dendermonde worden gebracht.

14. Online deelname impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, vooral op technisch vlak, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

De organisator kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:

 • storingen in transmissies via het internet;
 • slecht functioneren van het internet of gebruikte software;
 • de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken, hacking;
 • om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken.

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, de uitsluiting van deelname om welke reden ook. Dat geldt ook voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de websites van de organisatoren. Elke deelnemer neemt alle nodige maatregelen om zijn eigen gegevens of de softwareprogramma's op zijn informatica-uitrusting of zijn site te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de website valt onder de volledige verantwoordelijkheid van elke deelnemer.

De organisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als de voorwaarden gewijzigd, ingekort of geannuleerd moeten worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. De organisator behoudt zich in elk geval het recht voor om de periode en elke aangekondigde datum aan te passen.

De organisator heeft ook het recht om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd en om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten.

15. De wedstrijd staat onder toezicht van het gerechtsdeurwaarderskantoor Kerkstoel – Princen te Hasselt, Raamstraat 12. De beslissingen van de instrumenterende gerechtsdeurwaarder zijn eensluidend en onbetwistbaar. Dit houdt o.a. in dat het wedstrijdreglement vooraf door de gerechtsdeurwaarder werd nagekeken en bij hem werd gedeponeerd. Over deze wedstrijd wordt niet schriftelijk of mondeling gecommuniceerd. Op alle mogelijke correspondentie, ook telefonisch, wordt tijdens noch na de wedstrijd gereageerd.

Het wedstrijdreglement is beschikbaar via:

 • www.megaman.be/mini
 • Lightplus
 • Gerechtsdeurwaarderskantoor Kerkstoel - Princen